• New Category
pic01

Gwisg Ysgol

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol. Er nad oes gorfodaeth ar blentyn i’w gwisgo, teimlwn fod gwisg yn meithrin balchder tuag at yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.

 

Bechgyn
- Crys/Crys Polo glas golau
- Siwmper glas nefi
- Trowsus llwyd tywyll / du
- Trowsus byr i’r haf
Merched
- Crys/Crys Polo glas golau
- Siwmper / cardigan glas nefi
- Trowsus / sgert llwyd tywyll / du
- Ffrog haf siec glas a gwyn
- Trowsus byr glas/llwyd/du

 

Gellir archebu dillad gyda logo’r ysgol arnynt drwy’r ysgol. Anfonir ffurflenni allan ar ddechrau Tymor yr Haf. Pwysleisir yr angen i roi enw yn glir ar bob dilledyn. Cofier na chaniateir gemwaith heblaw am un par o stydiau yn y clustiau. Gofynnwn hefyd i blant â gwallt hir ei glymu’n ôl am resymau diogelwch.

 

Gwisg Addysg Gorfforol a Nofio

Disgwylir i bob plentyn fod â gwisg addysg gorfforol addas ar gyfer y gwersi. Cofier fod angen gwisg gynhesach yn y Gaeaf. Ceir amserlen gwersi Addysg Gorfforol gan yr athrawes ddosbarth.

 

Gwisg ymarfer corff
- Crys T
- Siorts/trowsus byr a/neu trowsus ymarfer corff
- Crys chwys/siaced
- Esgidiau addas gyda gwadn â grip (tu allan yn unig)

 

Disgwylir i’r plant gymryd rhan ymhob gwers Addysg Gorfforol gan bod hyn yn rhan o’u haddysg statudol os nad oes rheswm meddygol dwys. Ar gyfer gwersi Nofio ym Mhlas Arthur mae’n rhaid i bob plentyn fod â gwisg nofio addas, un darn i’r merched. Disgwylir i bob plentyn fynychu’r gwersi - mae
dysgu bod yn hyderus yn y dŵr yn bwysig iawn ac mae hefyd yn rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd